Jdi na obsah Jdi na menu
 


Činnosti s dětmi

Plánované činnosti vycházejí z podmínek třídy a zaměření učitelek

 

•  chůze, běh, skoky a poskoky, hody, lezení, základní gymnastika,
    turistika, sezónní činnosti, míčové hry, volné hry
•  manipulační činnosti s pomůckami, nástroje, náčiním, materiálem
•  zdravotně zaměřené činnosti uvolňovací, vyrovnávací, protahovací,
    dechová a relaxační cvičení
•   smyslové a psychomotorické hry
•   konstruktivní a grafické činnosti
•   hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
•   pracovní a sebeobslužné činnosti
•   poznávací činnosti zaměřené k osvojování pojmů a poznatků
•   situace přispívající k osvojování návyků
•   artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, hádanky
•   společné diskuse, rozhovory, vyprávění zážitků, příběhů, podle
    skutečnosti i obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělení
    slyšeného druhým
•   vyřizování vzkazů, zpráv
•   samostatný slovní projev na určité téma
•   poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování
    divadla, filmu, televize
•   grafické napodobování symbolů
•   přednes, recitace, dramatizace, zpěv
•   prohlížení knih
•   přímé pozorování přírodních, kulturních a technických objektů a
    jevů
•  třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání a jiné   
   konkrétní operace s předměty
•  experimentování s materiálem a předměty
•  činnosti pro rozvoj a cvičení vnímání, zrakové a sluchové paměti a
   pozornosti
•  námětové hry a činnosti
•  hry různého zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii
•  vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou,
   obrázkovým materiálem, médii
•  činnosti umožňující samostatné vystupování, vyjadřování,
   obhajování vlastního názoru, rozhodování a sebehodnocení
•  hry vyžadující vůli, vytrvalost a sebeovládání
•  estetické a tvůrčí aktivity
•  výlety do okolí, přirozené poznávání
•  cvičení organizačních schopností
•  pozitivní příklady a vzory
•  společenské hry
•  podpora dětských přátelství
•  pěstitelské a chovatelské činnosti, péče o školní prostředí, zahradu a
    blízké okolí
•  seznámení s kulturou místa a prostředí ve kterém žijeme, poznávání
    jiných kultur
•  poučená o možných nebezpečných vlivech prostředí a způsobech,
    jak je chránit
 
Plánování činnosti vychází z potřeby a zájmu dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Dílčí vzdělávací cíle, očekávané výstupy, vzdělávací nabídka – podrobněji rozpracováno v třídních vzdělávacích programech

 

zpět