Jdi na obsah Jdi na menu

Činnosti s dětmi

Plánované činnosti vycházejí z podmínek třídy a zaměření učitelek

 

•    chůze, běh, skoky a poskoky, hody, lezení, základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry, volné hry
•    manipulační činnosti s pomůckami, nástroje, náčiním, materiálem
•    zdravotně zaměřené činnosti uvolňovací, vyrovnávací, protahovací, dechová a relaxační cvičení
•    smyslové a psychomotorické hry
•    konstruktivní a grafické činnosti
•    hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
•    pracovní a sebeobslužné činnosti
•    poznávací činnosti zaměřené k osvojování pojmů a poznatků
•    situace přispívající k osvojování návyků
•    artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, hádanky
•    společné diskuse, rozhovory, vyprávění zážitků, příběhů, podle skutečnosti i obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělení slyšeného druhým
•    vyřizování vzkazů, zpráv
•    samostatný slovní projev na určité téma
•    poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování divadla, filmu, televize
•    grafické napodobování symbolů
•    přednes, recitace, dramatizace, zpěv
•    prohlížení knih
•    přímé pozorování přírodních, kulturních a technických objektů a jevů
•    třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání a jiné konkrétní operace s předměty
•    experimentování s materiálem a předměty
•    činnosti pro rozvoj a cvičení vnímání, zrakové a sluchové paměti a pozornosti
•    námětové hry a činnosti
•    hry různého zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii
•    vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, obrázkovým materiálem, médii
•    činnosti umožňující samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastního názoru, rozhodování a sebehodnocení
•    hry vyžadující vůli, vytrvalost a sebeovládání
•    estetické a tvůrčí aktivity
•    výlety do okolí, přirozené poznávání
•    cvičení organizačních schopností
•    pozitivní příklady a vzory
•    společenské hry
•    podpora dětských přátelství
•    pěstitelské a chovatelské činnosti, péče o školní prostředí, zahradu a blízké okolí
•    seznámení s kulturou místa a prostředí ve kterém žijeme, poznávání jiných kultur
•    poučená o možných nebezpečných vlivech prostředí a způsobech, jak je chránit
 
•    Plánování činnosti vychází z potřeby a zájmu dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Dílčí vzdělávací cíle, očekávané výstupy, vzdělávací nabídka – podrobněji rozpracováno v třídních vzdělávacích programech

 

zpět