Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzdělávací obsah:


„S kouzelným kufrem putujeme,
z poznání nových věcí se radujeme“


Integrované bloky:

 

1. Školka je náš domeček, v něm je spousty  dětiček. Se všemi se máme rádi, jsme tu všichni kamarádi.

Vytvářet laskavé a vstřícné prostředí a tím zabezpečit citovou jistotu dětí, rozvíjet empatii, sociální interakci.
Orientovat se v prostředí MŠ, poznat nové kamarády, pracovníky školky, navazovat přátelské vztahy, manipulovat s předměty, uklízet své věci a hračky na své místo, seznamovat se s pravidly třídy, poznat svou značku,pomáhat druhým, přibližovat domov jako pojem a místo, kde je nám dobře. První období je obdobím testovacím, Zjišťujeme , co děti umí, vytváříme první záznamy děti diagnostikujeme.


2. Fouká, fouká u domečku, mění se svět na dvorečku. Příroda čaruje, pestré věci maluje.
Rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, umět se v ní chovat, prožívat a dětským způsobem projevovat co cítí, vědomě využívat všech smyslů, poznávat krásy ročních období a jejich změn, znát plody ročního období, podílet se na ochraně životního prostředí, experimentovat.Hlavní činností je přímé pozorování , děti se učí znát různé odlišnosti – barva, tvar,manipulace s předměty,seznamují se s přípravou na zimu – konzervování ovoce, teplé oblečení.

3. Přijďte se k nám podívat, zatančit si,  zazpívat.  
Navazujeme s dětmi  na pozorování, která jsme prováděli na podzim.Krmíme ptáčky, pozorujeme změny počasí. Seznamujeme se se sezonními  činnostmi – bobování, sáňkování, koulování, klouzání.
Budeme  rozvíjet schopnost dětí komunikovat s ostatními lidmi, získat zdravou sebedůvěru,
Rozvíjet kulturně estetické dovednosti – výtvarné, hudební a dramatické produktivní i receptivní.
Přibližovat dětem tradice a význam svátků v roce, navazovat příjemnou atmosféru, podílet se na přípravách oslav, výroba drobných dárků, vžít se do „říše fantazie“. Vánoční období využijeme ke spolupráci s rodinou k úzkým citovým vazbám Upevňujeme návyky a dovednosti získané z minulého období.

4. Sportujeme, cvičíme, zdravé věci  baštíme.
Podporovat tělesný rozvoj dětí, jejich zdatnost, vést děti k zdravým životním návykům.
Uvědomit si zvláštnosti svého těla , učí se poznávat orgány těla, pocity, umět pečovat o své zdraví, čím by chtěly být, až budou velcí, Tělovýchovné činnosti organizujeme tak, aby z nich měly děti radost

5. U domečku na dvorečku nepotkáte jenom kočku
Upevňovat citové vztahy ke svému okolí, živým bytostem, osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti. Všímat si probouzející se přírody, změny.
Poznat různé druhy zvířat, vědět, čím jsou užiteční, pěstovat k nim kladný vztah, rozvíjet empatické cítění a vnímání. Učíme se poznávat různé květiny, vedeme děti k lásce ke knize, seznamujeme se s časovými pojmy. Velikonoce jsou příležitostí k poznávání tradic – zdobení vejec , pletení pomlázek, poznávání lidových zvyků – vítání jara.

6. Svět kolem nás
Posilovat přirozené poznávací city, zvídavost, zájem, radost. Podporovat rozvoj řeči, intelektu, komunikativních dovedností. Vytvářet základní kulturní a společenské postoje. Osvojovat si jednoduché poznatky o světě kolem nás (o životě, o přírodě, o povolání, o dopravě atd.).
Seznámíme se s příslušníky jiných států, ras. Společně oslavíme den dětí, cestujeme – školní výlet, příprava dětí na  školu v přírodě, kouzelnou noc ve školce. Seznámíme se s různými druhy povolání – psovodi, požárníci, kouzelník.

 

Vzdělávací obsah:

    Základní obsah předškolního vzdělávání v naší mateřské škole byl stanoven tak, aby navazoval na současné trendy ve vzdělání, odpovídal základním cílům a přitom respektoval věk, předpoklady a zkušenosti dítěte.


Reagujeme na jeho zájmy a zároveň se snažíme přizpůsobit prostředí školky jeho přirozeným potřebám.
Jednotlivé oblasti vzdělání reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. Jsou rozlišeny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu.

 

zpět