Jdi na obsah Jdi na menu

 

 Vzdělávací program
 
ŠVP vychází z modelu osobnostně orientované předškolní výchovy.
Jde o model výchovy, který prosazuje přístup, jehož cíle směřují k dítěti,k jeho rozvoji a učení. Uplatňuje integrované vzdělávání, které svým obsahem i svými metodami práce založenými na prožitkovém učení, umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat globálnější, srozumitelnější a reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Směřuje k rozvoji a osvojení kompetencí.
Osobnostně orientovaný model předškolní výchovy je založen na přesvědčení, že nelze přehlížet všechny dosavadní dobré a přínosné zkušenosti a tradice české předškolní výchovy.
Dítě chápeme jako jedinečnou, neopakovatelnou osobnost, která má právo být sama sebou a být kladně přijímána.
Vztah učitelky k dítěti je zbavován tradiční autoritativnosti, snahy o nadvládu a řízení pomocí odměny a trestu, dítě se stává partnerem. V komunikaci převažují projevy náklonnosti a důvěry, umožňujeme mu uplatnit jeho mnohostrannou aktivitu a přirozený projev. Dítě dostává šanci spolurozhodovat, souhlasit i oponovat a vstupovat do dění jako rovnoprávný účastník.
Vzdělávací program navazuje na dřívější programové materiály a zachovává tradiční poznatkový horizont předškolního dítěte, také je však dostatečně pružný a umožňuje vstřebávat nové poznatky a metody výchovné práce.
           Hlavním mottem naší mateřské školy je, aby v ní byly děti spokojené a radostné.Usilujeme o to, aby se z dětí staly samostatné bytosti, které se dovedou prosadit ve společnosti vrstevníků bez agresivních prvků, aby dovedly řešit problémy se kterými se setkávají v běžném životě, Aby dovedly mezi sebou komunikovat, domluvit se.
 
          
 Školní vzdělávací program pod názvem
Krok za krokem celým rokem“
 
je rozdělen do několika integrovaných bloků.
 
 
 
MOTTO:
„ S úsměvem na tváři, vše se nám podaří“                                      
 
 
 
 
 
1. Krůček po krůčku budeme poznávat svět, chceme se něco nového dozvědět. S úsměvem na tváři, vše se nám podaří
 
Vytvářet laskavé a vstřícné prostředí a tím zabezpečit citovou jistotu dětí, rozvíjet empatii, sociální interakci.
Orientovat se v prostředí MŠ, poznat nové kamarády, pracovníky školky, navazovat přátelské vztahy, manipulovat s předměty, uklízet své věci a hračky na své místo, seznamovat se s pravidly třídy, poznat svou značku,pomáhat druhým, přibližovat domov jako pojem a místo, kde je nám dobře. První období je obdobím testovacím, Zjišťujeme , co děti umí, vytváříme první záznamy děti diagnostikujeme.
 
 
2. Do přírody pevným krokem,budem chodit  celým rokem
 
Rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, umět se v ní chovat, prožívat a dětským způsobem projevovat co cítí, vědomě využívat všech smyslů, poznávat krásy ročních období a jejich změn, znát plody ročního období, podílet se na ochraně životního prostředí, experimentovat.Hlavní činností je přímé pozorování , děti se učí znát různé odlišnosti – barva, tvar,manipulace s předměty,seznamují se s přípravou na zimu – konzervování ovoce, teplé oblečení.
 
 
3. Školka plná pohody, pohybu a zábavy     
 
Navazujeme s dětmi na pozorování, která jsme prováděli na podzim.Krmíme ptáčky, pozorujeme změny počasí. Seznamujeme se se sezonními činnostmi – bobování, sáňkování, koulování, klouzání.
Budeme rozvíjet schopnost dětí komunikovat s ostatními lidmi, získat zdravou sebedůvěru,
Rozvíjet kulturně estetické dovednosti – výtvarné, hudební a dramatické produktivní i receptivní.
Přibližovat dětem tradice a význam svátků v roce, navazovat příjemnou atmosféru, podílet se na přípravách oslav, výroba drobných dárků, vžít se do „říše fantazie“. Vánoční období využijeme ke spolupráci s rodinou k úzkým citovým vazbám Upevňujeme návyky a dovednosti získané z minulého období.
 
4. Ve zdravém těle zdravý duch, chceme dýchat čerstvý vzduch
 
Podporovat tělesný rozvoj dětí, jejich zdatnost, vést děti k zdravým životním návykům.
Uvědomit si zvláštnosti svého těla , učí se poznávat orgány těla, pocity, umět pečovat o své zdraví, čím by chtěly být, až budou velcí, Tělovýchovné činnosti organizujeme tak, aby z nich měly děti radost
 
5. Je to pravda odvěká, zvířátka jsou přítelem  člověka
 
Upevňovat citové vztahy ke svému okolí, živým bytostem, osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti. Všímat si probouzející se přírody, změny.
Poznat různé druhy zvířat, vědět, čím jsou užiteční, pěstovat k nim kladný vztah, rozvíjet empatické cítění a vnímání. Učíme se poznávat různé květiny, vedeme děti k lásce ke knize, seznamujeme se s časovými pojmy. Velikonoce jsou příležitostí k poznávání tradic – zdobení vejec , pletení pomlázek, poznávání lidových zvyků – vítání jara.
 
6. Na světě se dobře máme, s radostí ho poznáváme
 
Posilovat přirozené poznávací city, zvídavost, zájem, radost. Podporovat rozvoj řeči, intelektu, komunikativních dovedností. Vytvářet základní kulturní a společenské postoje. Osvojovat si jednoduché poznatky o světě kolem nás (o životě, o přírodě, o povolání, o dopravě atd.).
Seznámíme se s příslušníky jiných států, ras. Společně oslavíme den dětí, cestujeme – školní výlet, příprava dětí na školu v přírodě, kouzelnou noc ve školce. Seznámíme se s různými druhy povolání – psovodi, požárníci, kouzelník.